Reklamácie


Reklamačný poriadok pre športové oblečenie PROGRESS 

       1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") a vzťahuje sa na tovar (ďalej len "tovar"), pri ktorom sa uplatňujú práva kupujúceho v lehote na uplatnenie práv z vadného plnenia (ďalej len "lehota na uplatnenie").

1.2 "Predávajúci" znamená spoločnosť so sídlom na adrese:

PROGRESS sportswear, s.r.o.

so sídlom: Pražská 483, Písek 397 01, Česká republika

ID: 26070944, VAT: CZ 26070944

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, odd. C, vložka 12069

1.3 "Kupujúci" je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

1.4 "Reklamácia" znamená zistenie vady tovaru a jeho následné vrátenie predávajúcemu na adresu:

PROGRESS Sportswear, s.r.o.
budova skladu
Pražská 326/53
397 01 Písek
Česká republika

Alebo na adresu:

Veredasport
Lánska 2575/92
017 01  Považská Bystrica
Slovensko

Kupujúci zašle reklamovaný tovar na túto adresu bez zbytočného odkladu.

 Náhrada nákladov sa uskutoční v súlade s podmienkami.

K reklamovanému tovaru musí byť priložený aspoň jednoduchý opis a označenie chyby. Na tento účel je najlepšie použiť náš formulár sťažnosti.

 

       2. Rozsah zodpovednosti za vady

2.1 Zodpovednosť za vady sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa vyskytnú v lehote na uplatnenie reklamácie.

2.2 Kupujúci nemá nárok na žiadne právo z chybného plnenia:

a)ak kupujúci pred prevzatím dodávky vedel, že tovar je chybný
b)ak kupujúci spôsobil vadu sám
c) ak právo z vady nebolo uplatnené v lehote na jeho uplatnenie
d) v prípade neodbornej manipulácie, opráv, úprav alebo iných neodborných zásahov
e) v prípade akýchkoľvek zmien pôvodných údajov v potvrdení vykonaných kupujúcim
f) prevádzka, používanie a manipulácia s tovarom v rozpore s pokynmi dodanými výrobcom

 


       3. Lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia

3.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov.

3.2 Lehota na uplatnenie práva na regres začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

3.3 Doba od prijatia oprávnenej reklamácie do času, keď je kupujúci povinný prevziať tovar po vybavení reklamácie, sa nezapočítava do dĺžky lehoty na uplatnenie reklamácie.

 


       4. Nároky zo zodpovednosti za vady

4.1 V prípade oprávnenej reklamácie vadného plnenia má kupujúci nárok na nároky vyplývajúce z Občianskeho zákonníka alebo iných právnych predpisov.

4.2 Kupujúci má právo najmä na:

a) na dodanie novej veci bez vád, ak vec nemá vlastnosti uvedené v § 2161 Občianskeho zákonníka, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané
b) na výmenu súčasti, ak sa vada týka len súčastí veci
(c) na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti, a to aj v prípade odstrániteľnej vady, ak kupujúci nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád
d) na primeranú zľavu, ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu súčasti veci alebo na opravu veci
e) na primeranú zľavu aj vtedy, ak predávajúci nemôže dodať kupujúcemu novú vec bez vád, vymeniť súčasť veci alebo vec opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti

4.3 Ak má vec vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, a ak sa vec predáva za nižšiu cenu alebo ide o použitú vec, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 


       5. Prevzatie tovaru

5.1 Kupujúci je povinný prevziať tovar od prepravnej služby len bez viditeľného poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky kupujúci spíše s prepravnou službou reklamačný protokol alebo tovar neprevezme.

5.2 Ak kupujúci po rozbalení zásielky zistí, že obsah zásielky bol prepravou poškodený, oznámi to predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného pracovného dňa, telefonicky na čísle +420 382 222 221 alebo e-mailom na adrese reklamace@progress-cz.cz alebo obchod@veredasport.sk.

 

       6. Spôsob podania sťažnosti a jej vybavenia

6.1 Reklamácie sa vybavujú priamo v priestoroch spoločnosti - v expedičnom sklade. Informácie o príslušnej sťažnosti vám budú poskytnuté telefonicky na čísle +420 774 330 062 alebo e-mailom na adrese reklamace@progress-cz.cz.

6.2 Kupujúci je povinný preukázať kúpu tovaru od predávajúceho, najmä dokladom.

6.3 Kupujúci zašle reklamovaný tovar v kompletnom stave vrátane obalu (ak je to možné).

6.4 Kupujúci zabezpečí, aby bol tovar zabalený tak, aby dostatočne spĺňal požiadavky na prepravu. Ak tovar nie je dostatočne chránený, nárok nemusí byť oprávnený.

6.5 O vybavení reklamácie bude vystavený protokol, ktorý bude priložený k tovaru.